preloader

Szkolimy na wszystkie kategorie 

KATEGORIA AM

min. wiek 14 lat, uprawnia do kierowania

 • motorowerem;
 • czterokołowcem lekkim
 • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy

KATEGORIA A1

min. wiek 16 lat, uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 •  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

KATEGORIA A2

min. wiek 18 lat, uprawnia do kierowania:

 •  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 •  zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Uwaga! Każdy, kto posiada prawo jazdy kategorii A2 min. 2 lata, może przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii A już w wieku 20 lat.

KATEGORIA A

min. wiek 24 lata (posiadając prawo jazdy kategorii A2 min 2 lata wcześniej), uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 •  motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat)

KATEGORIA B1

min. wiek 16 lat, uprawnia do kierowania:

 • czterokołowcem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

KATEGORIA B

wiek 18 lat, uprawnia do kierowania:

 • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem autobusu lub motocykla, Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 •  Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc do 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dmc zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,500kg
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

KATEGORIA B+E

wiek 18 lat, uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t
 • na terenie Polski uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolnicze-
  go z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

KATEGORIA C

min. wiek 21 lat lub 18 lat, jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

KATEGORIA C+E

min. wiek 21 lat lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji, uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami)
 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolnicze-go z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

KATEGORIA D

min. wiek 24 lata lub 23 gdy kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, uprawnia do kierowania:

 • autobusem

Kursy zawodowe

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy. Uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej po kursach:

 • kwalifikacji wstępnej
 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
 • szkolenia okresowego kierowców Wszystkie szczegóły dotyczące kursów uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta
© TwójPomysł.it