preloader

Kategoria: Polityka bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna RODO.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 1.  Administratorem danych osobowych Uczestnika kursu przetwarzanych w związku z realizacją Umowy, jest OSMiSZ OMNIBUS z siedziba w 43-300 Bielsko-Biała ul. Długa 50.
 2. Dane osobowe Uczestnika kursu będą wykorzystywane przez OSK wyłącznie z celu realizacji Umowy i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów nie związanych z Umową.
 3. OSK zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Uczestnika kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. OSK oświadcza , że opracował oraz stosuje procedury w zakresie przetwarzania danych, dające gwarancję ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie , jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. OSK oświadcza, że obowiązujące u niego Procedury oraz zastosowane rozwiązania techniczne ,organizacyjne i prawne zmierzające do zabezpieczenia danych osobowych, są zgodne z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie kursu. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie kursu.
 7. Administrator danych przewiduje udostępnienie danych osobom i podmiotom przy pomocy których Kurs będzie realizowany. Osoby/podmioty te będą przetwarzać dane osobowe w imieniu i na rzecz administratora danych.
 8. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Dane osobowe będą pobierane i przekazywane do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie.
 9. Dane osobowe Uczestnika kursu będą przetwarzane przez czas trwania kursu, a po jego zakończeniu – będą przechowywane do celów archiwalnych , wyłącznie dla realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Uczestnik kursu wyraża  zgodę na przetwarzanie  przez OSK jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,  numeru pesel, nr telefonu, adresu zamieszkania i adresu e-mail dla celów związanych z organizacją kursu w tym ich udostępnienia wykładowcom, instruktorom.
 11. Uczestnikowi Kursu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania przeniesienia danych.
© TwójPomysł.it