preloader

Miesiąc: maj 2017

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy – podstawowy

Przyjmujemy zapisy na kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy.

Spotkanie organizacyjne: 09-06-2017 godz. 17:00

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 33/497-55-00 lub 33/845-07-67

Wymagania dla kandydatów:

posiada przez okres co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A lub B – jeżeli ubiega się o uprawnienia instruktora kat. A lub B,

– posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,

– posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego   podobnie działającego środka,
przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

© TwójPomysł.it