preloader

Kursy zawodowe

Świadectwo kwalifikacji zawodowej dla kierowców

Świadectwo kwalifikacji zawodowej jest dokumentem wydawanym po szkoleniu okresowym lub kursie kwalifikacyjnym i potwierdza uzyskanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego rzeczy lub osób. Przeznaczone jest dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C,C1, C+E, C1+E lub D, D1,D+E, D1+E i zamierzają lub wykonują przewóz drogowy.

W naszej ofercie znajdziesz kursy i szkolenia, które pozwolą Ci na uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej po kursach:

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E, D, D+E” lub posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E po dniu  10.09.2009 r. lub kategorii D, D+E’’ po 10.09.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.
 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 23 roku życia.

Szkolenie okresowe czy kwalifikacja, wstępna czy wstępna uzupełniająca, który kurs wybrać?

To jakiego rodzaju szkolenie ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy  uprawnień  kategorii  C lub D prawa jazdy.

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu:
 1. kwalifikacji wstępnej
 2. kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 3. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
 4. kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej powinni ukończyć kierowcy, którzy otrzymali prawo jazdy kat. ,,D’’ po 10 września 2008 roku oraz kat. ,,C’’ po 10 września 2009 roku.

W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest przez Wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia po wcześniejszym zdanym teście kwalifikacyjnym przeprowadzonym  przed Komisją Egzaminacyjną.

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D,D+E.

Do pozostałych kierowców stosujemy przepisy odnośnie szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kurs na kwalifikację wstępną dotyczy:

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu obejmuje:

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.
Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:
 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu ;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom ;
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym ;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji) ;
 • zagrożeń płynących z transportu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z :
 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).

Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru. Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikacji wstępnej

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego kat. ,,C, C+E’’ po 21 roku życia
 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego kat. ,,D, D+E’’ po 23 roku życia.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej:

Do kursu może przystąpić osoba:

 1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

 • 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Tematy zagadnień uwzględniające kształcenie zawodowe w zakresie:

 • racjonalnego kierowania pojazdem, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, w tym:
  • znajomość właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu;
  • umiejętność prawidłowego mocowania ładunków;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem ;
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom;
  • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa.
 • umiejętności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów związanych z transportem drogowym;
 • obsługi i logistyki (kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji);
 • zagrożeń płynących z transportem drogowym ze szczególny uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze oraz ochrony środowiska.

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną nie tylko w formie wykładów:

Specjalnie dla osób zapracowanych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania organizujemy komputerowy kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Jeśli masz problem z wolnym czasem, zorganizujemy Ci kurs w nowoczesnej formie e-learningowej w sali komputerowej znajdującej się w Naszym ośrodku szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną  przyspieszoną ma formę testu i składa się z:

 • 20 pytań testowych dotyczących wiedzy ogólnej,
 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
 • Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
 • Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować.
 • W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu bezpośrednio po przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie  na kwalifikację wstępną przyśpieszoną, kursant  otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego  kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie  zdanego egzaminu państwowego.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;
 • zagadnienia uzupełniające wiadomości związane z konkretną kategorią prawa jazdy. Zakres tematyczny kursu jest ograniczony do tych zagadnień, z którymi związany jest przewóz rzeczy lub osób (w zależności od posiadanych wcześniej uprawnień).

Kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla przewozu osób zawiera:

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe uwzględniające przepisy bezpieczeństwa,
  w tym umiejętności:
  – w zakresie zapewnienia pasażerom komfortu oraz bezpieczeństwa w czasie podróży;
  – zagwarantowania równomiernego obciążenia pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i zasadami odpowiedniego użytkowania pojazdu.
 2. Stosowanie przepisów, dotyczących przewozu pasażerów.
 3. Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, w tym: zapoznanie się z występującymi uwarunkowaniami ekonomicznymi w zakresie przewozu drogowego osób.

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla przewozu rzeczy zawiera:

 1. Zaawansowane szkolenie związane z racjonalną jazdą z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, m.in.:
  – umiejętności w zakresie załadowania pojazdu zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu,
  – umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
 2. Stosowanie przepisów, w tym:
  – związanych z przewozem towarów (np. dokumenty wysyłkowe, warunki uzyskania licencji, umowy międzynarodowe).
 3. Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę (w kontekście zdrowia, ruchu drogowego i środowiska).

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną ma formę testu i składa się z:

 • 10 pytań w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
  Pytania testowe mają charakter zamknięty, będąc pytaniami jednokrotnego wyboru.

Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej. Ilości błędów z obu części nie można sumować. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wydawane jest w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej:

Warunkiem przystąpienia do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną jest posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowej, wydanego przez uprawnionego wojewodę w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:

 • 35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych;
 • zagadnienia z części specjalistycznej – dotyczące przewozu rzeczy lub osób.
Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dla przewozu rzeczy obejmuje:
 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (m.in. umiejętność ładowania pojazdu zgodnie z istniejącymi przepisami BHP, umiejętność optymalizacji zużycia paliwa).
 2. Poznawanie przepisów (m.in. związanych z przewozem towarów w kwestii uzyskania licencji, umów międzynarodowych, dokumentacji specjalnej).
 3. Bezpieczeństwo, obsługę i logistykę w zakresie ruchu drogowego i środowiska (m.in. w zakresie uwarunkowań ekonomicznych w zakresie przewozu drogowego).
Szkolenie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną dla przewozu osób obejmuje:
 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (m.in. umiejętność optymalizacji w zakresie zużycia paliwa, umiejętność zagwarantowania pasażerom bezpiecznej podróży i komfortu).
 2. Poznawanie przepisów (m.in. odpowiadających za regulację przewozu pasażerów).
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w kwestii ruchu drogowego i środowiska.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną

Ukończenie kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez ośrodek szkolenia. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewoda odpowiedni ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin państwowy po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniająca przyśpieszoną ma formę testu i składa się z:

10 pytań testowych w zakresie części specjalistycznej, odpowiedniej do określonej kategorii prawa jazdy (wszystko zależy od tego, czy chcemy zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy, czy na przewóz osób).
Pytania testowe mają charakter zamknięty, są pytaniami jednokrotnego wyboru.
Żeby uzyskać pozytywny wynik na teście należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi w ramach części specjalistycznej.
W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje od komisji świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Uzyskane uprawnienia po kursie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną:

Po zdanym egzaminie na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną, kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego kopię oraz kopię badań lekarskich i psychologicznych ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu w prawa jazdy kodu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego w zakresie zdanego egzaminu państwowego.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy:

osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Wymagania dla kursantów przystępujących do szkolenia okresowego kierowców zawodowych:

Do szkolenia może przystąpić osoba:

 1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 2. Wykonywująca przewóz drogowy na rzecz polskiego przedsiębiorstwa;
 3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Posiadająca prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskaną przed 10 września 2008 r. lub
 5. Posiada świadectwo kwalifikacji zawodowej

Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje:

 • 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części , które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Program szkolenia okresowego kierowców zawodowych zawiera 5 modułów ( po 7 godzin), w tym trzy obowiązkowe i dwa uzupełniające.

Moduły w zakresie:
 1. racjonalnej jazdy, uwzględniającej przepisy bezpieczeństwa,
 2. stosowania obowiązujących przepisów,
 3. bezpieczeństwa, obsługi, logistyki,
 4. bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. bezpieczeństwa jazdy autobusem / samochodem ciężarowym.

Dwa ostatnie moduły można zamienić na inne zagadnienia, m.in.:

 • wizerunek firmy – obsługa klientów,
 • pierwsza pomoc,
 • ergonomia w pracy kierowców,
 • mocowanie ładunków.

W Naszej ofercie znajdziesz szkolenie okresowe nie tylko w formie wykładów. Specjalnie dla osób zapracowanych stworzyliśmy specjalną formę e-learningową. Dzięki temu możesz wybrać taki termin szkolenia, który odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Uzyskane uprawnienia po szkoleniu okresowym kierowców zawodowych

Po ukończeniu szkolenia okresowego nie ma egzaminu państwowego. Kurs kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na kolejne 5 lat. W tym przypadku świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje kierownik ośrodka.

Po otrzymaniu dokumentu, którego kopię oraz kopie badań lekarskich i psychologicznych kursant ma obowiązek dostarczyć do wydziału komunikacji odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania, celem uzyskania wpisu 95, data ważności w rubryce 12 prawa jazdy. Wpis 95 potwierdza uzyskanie uprawnień.

Dodaj komentarz

© TwójPomysł.it